Năm Giá trị thương hiệu
(triệu USD)
Tên công ty Năm thành lập Ngành
Năm Giá trị thương hiệu
(triệu USD)
Tên công ty Năm thành lập Ngành